Pogoji poslovanja

Splošno
Ma?ek Muri (www.macekmuri.si) je spletna stran s spletno trgovino, ki jo upravlja podjetje Invida d.o.o., s sedežem na naslovu Demšarjeva cesta 10, 4220 Škofja Loka, Slovenija (v nadaljevanju ponudnik). Ponudnik odgovarja za objavljene vsebine in izvedbo naro?il v skladu z objavljenimi pogoji.

Registracija

Za uspešen nakup v spletni trgovini registracija ni potrebna. V zaklju?nem delu naro?ila je potrebno vpisati podatke, ki jih ponudnik potrebuje za uspešno izvedbo naro?ila, pla?ilo in dostavo.

Naro?ilo
Kupec je lahko fizi?na ali pravna oseba.

Naro?ilo se lahko izvede tako, da se vnese zahtevane podatke, med katere sodijo ime, priimek oz. ime podjetja, naslov oz. sedež, telefonska ali mobilna številka in elektronska pošta.

Naro?ilo je oddano, ko naro?nik zaklju?i postopek nakupa in odkljuka okence ter s tem potrdi, da je prebral splošne pogoje poslovanja ter se z njimi v celoti strinja.

Naro?nik v primernem ?asu po oddaji naro?ila prejme elektronsko sporo?ilo, ki vsebuje potrditev prejema naro?ila, ki velja kot predra?un, ki ga lahko pla?a v 1 do 5 dneh (v primeru pla?ila prek ban?ne transakcije). Po pla?ilu predra?una ponudnik v primernem roku izdelek/ke zapakira in odpošlje.

Naro?nik poleg naro?enega izdelka/kov prejme tudi originalen ra?un, kot potrdilo o pla?ilu.

V kolikor ponudnik ugotovi, da oddanega naro?ila ne more izvesti, mora o tem pravo?asno obvestiti naro?nika (preko elektronske pošte, telefona ali SMS obvestila).

Pla?evanje
Naro?nik lahko izdelke pla?a na enega izmed slede?ih na?inov:

Pla?ilo prek neposredne ban?ne transakcije: ko naro?nik opravi naro?ilo, na vneseni elektronski naslov prejme potrditev naro?ila, ki velja kot predra?un, kjer so navedeni vsi podatki za pla?ilo (vklju?no z rokom). Poleg stroška naro?ila mora naro?nik poravnati še strošek poštnine (razen v primeru osebnega prevzema).

Pla?ilo prek PayPal: ko naro?nik opravi naro?ilo, opravi nakazilo zneska na PayPal ra?un ponudnika. Ko ponudnik prejme potrdilo o prejeti transakciji, o tem obvesti kupca in naro?ilo odpremi v pošiljanje.

Dostava
Za dostavo izdelkov skrbijo podjetja:
POŠTA SLOVENIJE d.o.o.
GENERAL LOGISTICS SYSTEMS d.o.o.
Stroški dostave v Sloveniji znašajo:
2,50 EUR.

V primeru, ?e naro?nik prejme fizi?no poškodovan ali odprt paket, mora o tem takoj obvestiti dostavno službo in sprožiti postopek reklamacije.

Cene
Cene, objavljene na spletni strani www.macekmuri.si veljajo na dan naro?ila.

Vse cene so v evrih in vsebujejo DDV (22%).

V primeru naro?ila ve?jih koli?in izdelkov, se lahko kupec in ponudnik dogovorita za koli?inski popust.

Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega opozorila. V kolikor se cene spremenijo tekom naro?ila, je ponudnik o tem dolžan naro?nika pravo?asno obvestiti ter mu ponuditi možnost preklica naro?ila oz. odstopa od pogodbe.

Vra?ilo blaga in reklamacije
Kupec ima pravico do vra?ila blaga, ?e ponudniku v roku 15 dni po prejemu le-tega sporo?i, da odstopa od pogodbe, prejete izdelke pa mora vrniti najkasneje v 30 dneh od obvestila o odstopu od pogodbe. Vrnitev blaga v prvih 15 dneh se šteje za sporo?ilo o odstopu od pogodbe. Kupec nosi vse stroške, ki nastanejo zaradi vra?ila blaga.

Vrnjeni izdelki morajo biti obvezno originalno zapakirani, nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena jim mora biti tudi kopija ra?una ter podatek o tem, kam naj ponudnik vrne pla?ano kupnino in podpis oziroma žig podjetja (?e gre za pravno osebo).

Ponudnik ni dolžan sprejeti pošiljk, poslanih z odkupnino, ali pošiljk, ki niso v skladu s temi pogoji poslovanja. Ponudnik po prejemu pošiljke, ki ustreza splošnim pogojem, kupcu najkasneje v roku 30 dni od prejema, vrne pla?ano kupnino.

V primeru reklamacije, se obrnite na naš elektronski naslov: muri@macekmuri.si.

Pravica do zasebnosti
Ponudnik se zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke, ki bodo uporabljeni izklju?no za pošiljanje ponudb, predra?unov, ra?unov, izdelkov, informativnega gradiva in obvestil o stanju naro?ila ter jih ne bo posredoval tretji osebi.

Podatke o naro?ilu bo ponudnik posredoval le v primeru izbire na?ina pla?ila, ki zahteva posredovanje podatkov o naro?ilu in naro?niku, a izklju?no ponudniku storitve izbranega na?ina pla?ila, ki ima sklenjeno veljavno pogodbo s podjetjem Invida d.o.o.

V primeru sprememb
Ponudnik se zavezuje, da bo zagotavljal ažurnost in pravilnost podatkov na spletni strani. V kolikor se zgodi, da se lastnosti artiklov, njihova cena, ?as dobave ali koli?ina zaloge spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe spremeniti podatkov, kupca pravo?asno obvesti o teh spremembah in mu omogo?i preklic naro?ila oz. naro?ilo drugega izdelka.

Reševanje sporov
Stranki bosta skušali vse spore reševati sporazumno.

V kolikor to ne bo mogo?e, bo spor reševalo pristojno sodiš?e v Ljubljani.

Objavljeno, 27. 10. 2014